แม่มดยอดรักหมาป่า / Tall, Dark and Wolfish (หมาป่ายอดรัก, #2) Lydia Dare

ISBN:

Published:

Paperback

352 pages


Description

แม่มดยอดรักหมาป่า / Tall, Dark and Wolfish (หมาป่ายอดรัก, #2)  by  Lydia Dare

แม่มดยอดรักหมาป่า / Tall, Dark and Wolfish (หมาป่ายอดรัก, #2) by Lydia Dare
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 352 pages | ISBN: | 8.51 Mb

ขาสูญเสียสวนสำคัญทีสุดสวนหนึงของตัวเอง...ลอรดเบนจามิน เวสตฟิลดเปนมนุษยหมาปาทีทรงอำนาจ จนกระทังคืนพระจันทรเตมดวงคืนหนึง...เขาไมเปลียนราง เขาเรงรุดสูสกอตแลนดเพือแสวงหาผูรักษาทีสามารถดึงสัตวปาในตัวเขากลับคืนมาได...หลอนจะทำใหเขากลับมาสมบูรณอยางเดิมถาหลMoreขาสูญเสียส่วนสำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของตัวเอง...ลอร์ดเบนจามิน เวสต์ฟิลด์เป็นมนุษย์หมาป่าที่ทรงอำนาจ จนกระทั่งคืนพระจันทร์เต็มดวงคืนหนึ่ง...เขาไม่เปลี่ยนร่าง เขาเร่งรุดสู่สกอตแลนด์เพื่อแสวงหาผู้รักษาที่สามารถดึงสัตว์ป่าในตัวเขากลับคืนมาได้...หล่อนจะทำให้เขากลับมาสมบูรณ์อย่างเดิมถ้าหล่อนทำได้...เอลสเพธ แคมป์เบลล์ แม่มดสาวน้อยคนสวยพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยใครก็ตามที่ต้องอาศัยพลังในการรักษาของหล่อน แล้วลอร์ดเบนจามินก็ปรากฏกายขึ้น หล่อนตระหนักในทันใดว่าหล่อนอาจจะต้องการเขามากกว่าที่เขาต้องการหล่อนด้วยซ้ำ...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "แม่มดยอดรักหมาป่า / Tall, Dark and Wolfish (หมาป่ายอดรัก, #2)":


astrosecat.com

©2012-2015 | DMCA | Contact us